Zadzwoń:
22 626 44 42
DWL-JOB SP. Z O.O. ul. Puławska 405 / 213, 02-801 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

W celu zapewnienia Użytkowników serwisu, że jest dla nas szczególnie istotna ich prywatność przedstawiamy poniżej politykę prywatności naszego serwisu oraz cel gromadzenia i wykorzystywania plików cookies.

Mając na względzie zabezpieczenie danych oraz prywatność naszych klientów zapewniamy ochronę odpowiadającą standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności zawartych w poniżej wymienionych regulacjach:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.)
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej:RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.)
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j.)

Niniejsza polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies dotyczy serwisu funkcjonującego pod adresem url: dwl-job.eu i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, ich zbierania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach w powyższym serwisie internetowym. Została ona stworzona i przyjęta przez DWL-JOB SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 405/213 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000788254, NIP: 5272894793, która pełni rolę Administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, zwana dalej Administratorem lub Agencją pracy.

Adresatami niniejszego dokumentu są:

 • Osoby, które odwiedzają stronę internetową dwl-job.eu lub konta na platformach społecznościowych należące do DWL-JOB Sp. z o.o.
 • Osoby, które skorzystają z możliwości komunikacji poprzez stronę za pomocą czatu online, WhatsApp czy Messenger
 • Osoby zainteresowane usługami oferowanymi przez Agencję pracy

Administrator z zachowaniem należytej staranności zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, które zostały zabezpieczone przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed ich przetwarzaniem niezgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku korzystania z komunikatorów czy portali społecznościowych obowiązuje polityka prywatności tychże platform.

Zakres danych przetwarzanych przez Agencję pracy

W ramach serwisu internetowego oraz świadczenia usług za jego pośrednictwem Administrator zbiera dane, które są przez Użytkownika przekazywane w dwojaki sposób: biernie i aktywnie.

Do danych zbieranych biernie zapisywanych przez serwis należą między innymi:

 • Informacje dotyczące czasu wizyty
 • Adresy IP
 • Adres url
 • Logi systemowe
 • Informacje o rodzaju przeglądarki, itp.

Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych zbieranych biernie i ogranicza ich gromadzenie do danych niezbędnych przy obsłudze Klienta w ramach serwisu internetowego.

Zebrane biernie dane są przechowywane w celu pomocniczym do administrowania Serwisem przez okres konieczny do realizacji celów, umożliwiając jego sprawne funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania Serwisem.

Do danych przekazywanych przez Użytkownika Serwisu aktywnie - gromadzonych przez Serwis – zalicza się w szczególności:

 • Dane przekazywane w formularzu kontaktowym, takie jak:
  • adres email
  • Imię i Nazwisko
  • Numer telefonu
  • Dane dotyczące płci i wieku
  • Dane uzupełniające przekazane w formularzu kontaktowym, związane z zapytaniem o oferowane usługi
 • Treści zapytań kierowanych do konsultantów przez komunikatory lub czat, w tym konsultacje online
 • Treści maili kierowanych do Agencji pracy
 • Inne dane podane przez Klienta w ramach kontaktu z Agencją pracy.

Dane powyższe będą przetwarzane przez osoby upoważnione w okresie koniecznym do realizacji usługi oraz w czasie wyznaczonym przez przepisy prawa.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetworzenia na mocy obowiązujących przepisów, w tym właściwym organom państwowym w zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Agencja pracy przechowuje dane osobowe na czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania
 2. Dane osobowe przetwarzane za względu na wypełnienie ciążącego na Agencji pracy obowiązku prawnego, w tym realizacji zawartych umów, są przechowywane i przetwarzane przez Administratora przez okresy przewidziane przepisami prawa, w tym między innymi:
  1. przez okres realizacji danego stosunku umownego
  2. przez okres 5-ciu lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczyła transakcja
  3. przez okres zabezpieczenia lb dochodzenia roszczeń, nie krótszy niż 6 lat licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Prawa przysługujące Użytkownikowi Serwisu

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – zapewnia ono możliwość sprawdzenia czy i jakie dane Użytkownika są przetwarzane oraz możliwość żądania kopii danych osobowych, które są przechowywane w Serwisie.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych – zapewnia możliwość poprawienia danych przetwarzanych przez Administratora, w tym:
  1. uzupełnienia danych niekompletnych
  2. usunięcia danych nieprawdziwych lub nieaktualnych
  3. poprawienia danych błędnych

Sprostowanie danych osobowych nastąpi po weryfikacji ich poprawności.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zapewnia możliwość żądania zaprzestania przetwarzanych danych osobowych. Prawo może być realizowane w zakresie ograniczonym przez prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, konieczne do realizacji obowiązków prawnych Administratora.
 2. Prawo do usunięcia danych osobowych - umożliwia żądanie usunięcia danych przetwarzanych przez Serwis, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz ich przechowywanie nie jest konieczne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze.
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;

 

Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie maila lub listu poleconego na adres Administratora.

 

Administrator informuje również, że Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty Agencji pracy czy nawiązania kontaktu z Agencją pracy, chyba że wynika wprost z postanowień umownych lub z przepisów obowiązującego prawa.

 

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres mailowy biuro@dwl-job.eu, za pomocą formularza kontaktowego, zamieszczonego pod adresem: https://dwl-job.eu/kontakt/ bądź listem poleconym na adres:

DWL-JOB Sp. z o. o.
ul. Puławska 405, lok. 213, 02-801 Warszawa

Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi w możliwie szybkim czasie.

Newsletter – zasady przetwarzania danych i rezygnacji z subskrypcji

W przypadku subskrypcji newslettera przetwarzany będzie adres email subskrybenta. Adres email będzie przetwarzany w celu wysyłania na podany adres email przy subskrypcji naszego newslettera.

Adres email będzie przetwarzany w celu wysyłania wiadomości na podany adres email przy subskrypcji naszego newslettera.

 

Podanie adresu email jest dobrowolne.

 

Dane będą przetwarzane tak długo, aż nie zostanie wycofana zgoda na otrzymywanie newslettera.

Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdej chwili:

 • poprzez link podany w stopce newslettera
 • wysyłając wiadomość na maila kontaktowego Agencji pracy: biuro@dwl-job.eu
 • przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem: https://dwl-job.eu/kontakt/

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies są małymi plikami, które są umieszczane na komputerze Użytkownika przez odwiedzane witryny internetowe. Są one stosowane powszechnie w celu usprawnienia działania stron internetowych, zwiększenia wydajności, umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności czy zbierania danych statystycznych.

 

Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne i można nimi zarządzać poprzez:

 • personalizację preferencji dotyczących przetwarzania plików cookies
 • usuwanie plików cookies z historii przeglądarki, tzw. czyszczenie pamięci podręcznej, po opuszczeniu strony
 • wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce
 • niewyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies przez stronę

 

Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika co oznacza, że na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Pliki zapisywane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia, nie ingerują w oprogramowanie urządzenia i jego ustawienia.

 

Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może mieć wpływ na komfort użytkowania, a niektóre funkcje Serwisu mogą być niedostępne.

Pamiętać należy, że usunięcie wszystkich plików cookies spowoduje, że ustawione preferencje Użytkownika zostaną utracone, w tym możliwość rezygnacji z plików cookies, ponieważ rezygnacja wymaga umieszczenia pliku cookie rezygnacji na urządzeniu Użytkownika.

 

Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych do procesów uwierzytelniania i bezpieczeństwa może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

Używanie przeglądarki internetowej do kontrolowania plików cookies

 

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapamiętywanie plików cookies na urządzeniu końcowym, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

 • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym
 • każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu
 • usuwaniu plików cookies po skorzystaniu z Serwisu

 

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wybrać przeglądarkę z listy poniżej i postępować zgodnie z instrukcjami.

 

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Internet Explorer

Informacje na temat innych przeglądarek i urządzeń można znaleźć na:

http://www.aboutcookies.org/

http://www.cookiecentral.com/faq/

Rezygnacja z analitycznych plików cookies:

Adobe

Google Analytics

 

Rodzaje plików cookies

 

Niezbędne pliki cookies - są to pliki niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Używane są w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, w tym między innymi:

 • opcje prywatności
 • wypełnianie formularzy

Zablokowanie tego typu plików może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie strony.

Analityczne pliki cookies - służą do zbierania informacji o źródłach ruchu, popularności strony oraz w celach statystycznych. Zablokowanie tego typu cookies uniemożliwia gromadzenie informacji o korzystaniu z Serwisu oraz monitorowanie wydajności strony.

Funkcjonalne pliki cookies - pomagają poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych i dostosowywać je do potrzeb Użytkownika Serwisu.

Reklamowe pliki cookies - używane są do promowania usług, artykułów czy wydarzeń. Mają na celu dostosowanie wiadomości reklamowych do preferencji Użytkownika. Zapobiegają również pojawianiu się tych samych reklam.

Cookies tymczasowe (sesyjne) - pozostają w pamięci podręcznej przeglądarki do momentu zakończenia korzystania z Serwisu. Są niezbędne do funkcjonowania aplikacji czy całego Serwisu. Umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych i ułatwiają poruszanie się po Serwisie.

Cookies stałe - ten rodzaj plików cookies jest przechowywany w przeglądarce i zapewnia ułatwienia przy korzystaniu ze strony. Czas ich przechowywania uzależniony jest od ustawień przeglądarki.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia jej standardów lub dostosowania jej do wymogów prawnych.

Copyright © 2019 – 2024 dwl-job.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DWL-JOB SP. Z O.O.
ul. Puławska 405 / 213, 02-801 Warszawa
Polityka prywatności